§ 1 Definicje

Konferencja – zorganizowane przez Fundację Instytut Mikromakro z podaniem daty i miejsca spotkanie, w celu omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również seminaria, warsztaty, konwersatoria, debaty, szkolenia, sympozja, kongresy itp.

Organizator – jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Fundację Instytut Mikromakro, w skrócie FIMM, z siedzibą przy ul.Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w konferencji.

Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Uczestnikiem).

Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na konferencję.

Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora konferencji.

Potwierdzenie udziału – e-mail wysyłany przez Organizatora konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników Konferencji.

Zdarzenia losowe – zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:

 • powódź,
 • pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja,
 • konflikt zbrojny,
 • awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
 • zamieszki uliczne,
 • katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
 • inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników konferencji w przypadku jej odbycia.
§ 2 Zobowiązania Organizatora
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy rejestracji na konferencję „5 żywiołów 2014. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo”.
 2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość konferencji zgodnej z jej opisem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
§ 3 Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający oraz Uczestnik konferencji winni przestrzegać niniejszego Regulaminu uczestnictwa konferencji.

§ 4 Zgłoszenie
 1. Zgłoszenie może być dokonane elektronicznie (online) na formularzach rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej danej konferencji.
 2. Zgłoszenia można dokonać również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w formie dokumentu pdf i przesłanie mailem na adres: biuro@mikromakro.pl
 3. Wpisanie na listę uczestników konferencji następuje po otrzymaniu formularza rejestracyjnego. Uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o fakcie wpisania na listę uczestników.
 4. Organizator ma prawo do odmowy rejestracji i udziału w konferencji jeśli zgłaszający nie spełnia warunków „bezpłatnego uczestnictwa” określonego na stronie Zgłoszenia. Bezpłatne uczestnictwo w konferencji mają przedstawiciele sektora publicznego w tym: administracji samorządowej i rządowej, Sił Zbrojnych RP, MSW, MAiC, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, Strażników Miejskich, Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Zarządzania Kryzysowego, Organizacji Ratowniczych (WOPR, GOPR, OSP), Straży Granicznej, przemysłu obronnego, poszczególnych służb, instytucji naukowych.
§ 5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału
 1. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w konferencji nie później niż na 5 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia. Odwołanie, aby było skuteczne, winno być przesłane na adres e mailem podany na stronie internetowej konferencji.Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika konferencji.
 2. W przypadku konferencji nieodpłatnej dla uczestników, w przypadku gdy Zamawiający odwoła uczestnictwo na mniej niż 5 dni robocze przed jego rozpoczęciem lub w przypadku niestawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający ponosi opłatę manipulacyjną zgodną z warunkami udziału w konferencji.
§ 6 Odwołanie zgłoszenia
 1. Przesłanie formularza rejestracyjnego w przypadku nieobecności bez odwołania zgłoszenia w określonym w warunkach udziału w konferencji terminie, jest zobowiązaniem do uregulowania opłaty manipulacyjnej zgodnie z warunkami udziału w konferencji.
 2. Wysokość opłaty manipulacyjnej jestpodana na stronie internetowej konferencji lub na formularzu zgłoszeniowym. Cena obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji.
§ 7 Postanowienia końcowe

Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu