Inga Abgarowicz – kierownik Zakładu Ochrony Ludności w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Kierownik zespołu projektowego CNBOP – PIB w projekcie pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”. Autorka wystąpień i publikacji z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Uczestniczy w projektach naukowych finansowanych przez instytucje krajowe oraz europejskie

Adam Bartos, Executive Director, Technology and Big Data Competency Center, SAS Institute
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od kilkunastu lat pracuje w SAS Institute Polska, od początku zajmując się technologiczną stroną oferty firmy.
Zdobyte w tym zakresie doświadczenia wykorzystuje obecnie pełniąc obowiązki Dyrektora Technologii oraz Dyrektora Big Data Competency Center . Kieruje m.in. pracami związanymi z technicznym wsparciem użytkowników, technologicznym wsparciem zespołów wdrożeniowych oraz wewnętrzną i zewnętrzną promocją technologii SAS między innymi w obszarach Business Intelligence, Zarządzania Danymi, zagadnieniami Big Data i High Performance Analytics.
Blisko współpracuje z globalnymi strukturami SAS Institute, dbając, aby potrzeby polskich użytkowników SAS były uwzględniane w planach rozwojowych produktów firmy.
Jörn Becker, Global Head of Civil & National Security, Atos, 2011 – 2012 Director Defense CSC Germany, 2004 – 2011 Head of Competence Center Defense, Siemens IT Solutions and Services, 1992 – 2004 Officer German Federal Armed Forces (Bundeswehr) University Degrees Diplom-Informatiker Univ. (M.Sc. Computer Science 1999), Master of Science (General Management 2007)
Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W latach 1993-1999 inspektor, starszy inspektor, kierownik Zespołu ds. Informatyki, Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyki w Agencji Rynku Rolnego.
Od 1999 do 2007 - dyrektor Biura Teleinformatyki w Agencji Rynku Rolnego.
W latach 2006-2007 - wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Od grudnia 2007 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
W latach 2008-2010 oraz od 2010-aktualnie - przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W latach 2008-2011 oraz od 2012-aktualnie - przewodniczący Komitetu Do Spraw Umów Offsetowych.
W latach 2007-2009 oraz 2009-2011 - członek Rady Informatyzacji Państwa II i III Kadencji.
W latach 2008-2011 - członek Rady Programowej Instytutu Maszyn Matematycznych.
Od 2008-aktualnie - współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego.
Od 2008-aktualnie - członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW)
W latach 2008-2011 - członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Informatyzacji i Łączności
Od 2009-aktualnie - przewodniczący Zespołu Gospodarki Elektronicznej.
Od stycznia 2012-aktualnie – członek Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji.
Jego hobby to narciarstwo, siatkówka, szachy oraz literatura.
Andrzej Buller
dr Andrzej Buller jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Studium Doktoranckiego z Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą dwadzieścia lat pracy w szkolnictwie wyższym w Polsce, dwa lata pracy naukowej w USA (GSUC New York, jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej oraz w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, jako stypendysta Fulbrighta) i sześć lat w Japonii (Advanced Telecommunications Research Institute, Kyoto), gdzie zajmował się modelowaniem ludzkich procesów poznawczo-decyzyjnych i podstawami psychodynamiki maszyn. Od 2007 w Polsce w sektorze prywatnym (Cama-Soft, Gdynia). Publikował m.in. na łamach Journal of Navigation, Artificial Intelligence in Medicine, Artificial Life and Robotics, IEEE Transactions on Robotics i Estudios de Psicología.

Marcin Burda, doradca zarządu, Blue Services

Alain Caulet, Amarante International
Warrant officer at the Republican Guard Paris, 23 years in the Force
5 years in the Army, anti tank unit.
Have served within the United nation (6 missions), European Union, Nato, French ambassy in Irak,
Currently engaged into the reconversion process since 2012 and hired by a private company Amarante International

Patryk Choroś, Senior Account Executive, SAS Institute
Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje się od 2004 roku zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute.

Dr hab. Janina Czapska - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ
W pracy naukowej zajmuje się socjologicznymi i psychospołecznymi problemami stosowania i przestrzegania prawa, rolą prawa w procesie rozwiązywania konfliktów, interdyscyplinarnymi badaniami nad bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem nauki o policji.
Udział w projektach badawczych:
• 2004-2006, "Crime Prevention Carousel" koordynowany przez Instytut Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy), udział w projekcie: koordynator polskich badań
• 2008-2011, "Gender-Based Violence, Stalking & Fear of Crime - Prevention and Intervention" (GAP), udział w projekcie: koordynator polskich badań
• 2010-2012, „Neutralizacja aksjologiczna prawa", udział w projekcie: wykonawca
• 2010-2014, Polski projekt badawczy "Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości" udział w projekcie: kierownik
• 2010-2014, "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka", udział w projekcie: wykonawca
• 2013-obecnie, "Legitimacy of Policing and Criminal Justice in Central and Eastern Europe", udział w projekcie: koordynator polskich badań.

Jan Derkacz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji na stanowisku specjalisty do spraw badań. Brał udział w kilkunastu projektach międzynarodowych z dziedziny nowych technik inormacyjnych oraz bezpieczeństwa. Jest współautorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach. Jest członkiem grupy badawczej „Bezpieczeństwo i ochrona danych”.
Marcin Dobrowolski – współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Astronika Sp. z o.o. Od pięciu lat związany z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jako konstruktor urządzeń kosmicznych. Brał udział w takich misjach jak Phobos-Grunt i BRITE-PL. Mechanical Manager w europejskim konsorcjum Radio Wave and Plasma Investigation budujacego urzadzenia badawcze na misję ESA do księżyców Jowisza JUICE. Studiował na Politechnice Warszawskiej oraz Tecnológico de Monterrey w San Luis Potosi (Meksyk).

Astronika zajmuje się budową mechanizmów używanych w przestrzeni kosmicznej oraz do eksploracji planetarnej. Obecnie realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR). Jedno z budowanych urządzeń poleci w 2016 roku na Marsa na amerykańskiej misji InSight (NASA).

Dr inż. Tomasz Drozdowski – ekspert Fundacji Instytut Mikromakro
Reprezentant czterech światów; łączy biznes, administrację, naukę i kapitał społeczny. Na co dzień: pracownik samorządowy, nauczyciel akademicki, konsultant stowarzyszony i aktywny obywatel. Badacz problematyki związanej z gospodarką przestrzenną i logistyką miejską. Od strony naukowej i ze strony praktyki gospodarczej zajmuje się zarządzaniem strategicznym. Popularyzator idei kompleksowego zarządzania jakością i nowoczesnego podejścia do zarządzania projektami w administracji publicznej. Strateg, Absolwent Politechniki Wrocławskiej i znawca systemów informacyjnych. Ma doświadczenie w realizacji wielu projektów zwłaszcza w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego i Smart City. Brał udział w opracowywaniu wielu projektów, jest ekspertem etapu Discovery Project. Przez kilka lat pracował w jednym z dużych banków jako administrator systemów bankowych i bazodanowych, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i ciągłość pracy systemu. Doktor Nauk Ekonomicznych, analityk. Interesują go modele ekonometryczne, trendy i predykcja. Ceni pracę z ludźmi i lubi czuć się bezpiecznie.

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech – koordynator projektu INDECT, Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Tytuł mgr inż. w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz stopień dr inż. w zakresie telekomunikacji uzyskał w Instytucie Elektroniki w St. Petersburgu odpowiednio w roku 1970 i 1973. Stopień dr hab. w dziedzinie telekomunikacji otrzymał w 1978 r. w Politechnice Poznańskiej. Od 1986 r. jest profesorem tytularnym. Jego działalność naukowa obejmuje takie dziedziny jak: telekomunikacja cyfrowa, kodowanie, teoria informacji i sygnałów, przetwarzanie sygnałów i obrazów, kompresja danych, sygnały i recesy losowe. Pracował w wielu zagranicznych uniwersytetach ostatnio w latach 2001-2003 zatrudniony był jako visiting profesor na Uniwersytecie w Wuppertalu w Niemczech. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji i 5 książek. Wypromował 18 doktorów nauk technicznych. Otrzymał 4 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest koordynatorem projektu 7. Programu Ramowego INDECT.
Zarządzanie projektami: Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych; Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV; Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne; Zintegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych dla celów bezpieczeństwa; Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń; Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim.

Dariusz Dąbek, Zastępca Prezesa PARP Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht.
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 6-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2009 roku otrzymał tytuł Eurolidera w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego.
Jest współautorem wielu projektów z zakresu edukacji, kształcenia kadr i promocji gospodarki oraz rozwoju turystyki.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w sektorze przedsiębiorstw, zbierając doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej i prowadzeniu działań marketingowych. Następnie pracował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, gdzie zajmował się kolejno promocją gospodarczą regionu, a następnie prowadzeniem działań informacyjnych o Unii Europejskiej. Od 2003 roku, przez kolejne sześć lat, zajmował się w Urzędzie Gminy w Bielinach obsługą prawną i przygotowywaniem projektów finansowanych z UE. Następnie od 2010 roku rozpoczął karierę w spółce Grupa Edukacyjna, gdzie opracowywał i wdrażał szereg innowacyjnych projektów, dotyczących nowoczesnego nauczania.
Od 12 lat jest wykładowcą akademickim i trenerem szkoleń. Jako konsultant zewnętrzny współpracował z wieloma instytucjami otoczenia biznesu.

Captain Ronald C Farkas, the Air Force Security Cooperation Officer (SCO) in the Office of Defense Cooperation Warsaw, Poland.
As a SCO, he is responsible for all Air Force Security Assistance operations in Poland, to include over $4 billion in Foreign Military Sales (FMS) programs. Additionally, Capt Farkas assists in the coordination and execution of training and military-to-military events between Poland and the United States.
Capt Farkas was born in Columbus, Ohio in 1982. He enlisted in the United States Air Force in 2001 as an F-16 Avionics technician stationed at Luke Air Force Base, Arizona. At the rank of Senior Airman, he was selected to attend the United States Air Force Academy and graduated in 2008 as an Aircraft Maintenance Officer with a degree in Military Strategic Studies. Capt Farkas’ first commissioned assignment was in the 354th Maintenance Group at Eielson AFB, Alaska. There, he served as the Assistant Aircraft Maintenance Unit Officer in Charge in the 354th Aircraft Maintenance Squadron, and both Maintenance and Munitions flight commander in the 354th Maintenance Squadron. Capt Farkas also served as Chief of Exercise Support for RED-FLAG ALASKA in the 354th Operations Group where he was responsible for all exercise logistics. In 2011, Capt Farkas was selected to attend the Defense Language Institute and assigned to the Office of Defense Cooperation Warsaw, Poland.
EDUCATION: 2008: Bachelor of Science, Military Strategic Studies, United States Air Force Academy, 2008: Air and Space Basic Course, 2009: Aircraft Maintenance Officer Course, 2011: Master of Arts, Diplomacy, Norwich University, 2012: Defense Language Institute, 2013: Squadron Officer School
ASSIGNMENTS: 2001-2004: F-16 Avionics Maintenance, Luke AFB, Arizona, 2004-2008: Cadet, United States Air Force Academy, Colorado, 2008-2010: Aircraft Maintenance Officer, Eielson AFB, Alaska, 2010-2011: RED FLAG-ALASKA Chief of Logistics, Eielson AFB, Alaska, 2011-2012: Student, Polish language training, Foreign Service Institute, Virginia, 2012-2013: Air Force Programs Officer, Office of Defense Cooperation, Warsaw, Poland
MAJOR AWARDS AND DECORATIONS: Air Force Commendation Medal, Joint Service Achievement Medal, Air Force Achievement Medal

prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej ur. 27 kwietnia 1964r. w Łasinie, naukowiec, profesor, , senator WAT (2008-2012). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007) i medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011). W latach 1984-1986 studiował elektromechanikę, automatykę i astrometrię w WAT. Kierownik i założyciel interdyscyplinarnego zespołu Centrum Geomatyki Stosowanej. Kierownik lub wykonawca kilkunastu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR, UE. Inicjator powstania w WAT Lokalnego Centrum Analiz EUREF, a następnie Centrum Analiz EPN, które koordynuje realizację systemu odniesienia ETRS w Europie. Pomysłodawca powołania Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej oraz Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Inspirator powstania Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej oraz budowy systemu chronometrażu i nawigacji pulsarowej. Współautor wyrównanie osnowy geodezyjnej II linii metra warszawskiego. Jego działalność naukowa podporządkowana jest głównie zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych do modelowania, projektowania oraz wdrażania systemów przetwarzania geodanych w geodezji, geofizyce, geodynamice i bezpieczeństwu państwa. Jest autorem i współautorem ponad 300 artykułów i referatów konferencyjnych, w tym ok. 100 oryginalnych prac twórczych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych (IGS Ionospheric Working Group, EUREF Troposphere Parameter Estimation The Institute of Navigation). Członek z wyboru Komitetu Geodezji PAN, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Polskiego Komitetu Normalizacji.

Andrzej Frydecki, SAP Polska
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od kilkunastu lat pracuje w SAP Polska. Od początku kariery w SAP zajmuje się biznesowo – technologiczną stroną oferty firmy. Zdobyte w tym zakresie doświadczenia wykorzystuje obecnie pełniąc obowiązki Customer Solution Manager’a. Współpracuje w klientami/ użytkownikami rozwiązań SAP w szczególności z sektora publicznego: lokalna administracja, centralna administracja, szkolnictwo wyższe, organizacje non-profit, obronność i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia
W SAP Polska odpowiada za:
- analizę procesów biznesowych u Klientów, poprzez współpracę z przedstawicielami klientów w celu określenia wymagań biznesowych,
- przygotowywanie wizji architektury rozwiązań informatycznych w oparciu o produkty SAP,
- rekomendowanie kierunków zmian w obszarach procesów biznesowych i technologii informatycznych wspieranych metodologią VLM,
- przygotowywanie harmonogramów zmian architektonicznych,
- definiowanie standardów w obszarze architektury aplikacji, danych, systemów informatycznych i ich integracji
- wspieranie procesu podejmowania decyzji o wyborze rozwiązań informatycznych,
Wspiera także promocję rozwiązań i technologii SAP.
Andrzej Gontarz
Andrzej Gontarz, wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro
W latach 90. kierował Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika dyrektora ds. informatyzacji. Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce. W latach 2004-2006 wykładał w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor książki „Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji” (2006). Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″ – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Od roku 2000 do 2013 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr inż. Michał Grobelny, Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Fachbereich Mathematik, Informatik i Naturwissenschaften Fachhochschule Giessen-Friedberg (Niemcy). Obecnie pracuje w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzi ze studentami wykłady, ćwiczenia i laboratoria dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii informacyjnych. W latach 2004-2005 stypendysta w ramach programu Siemens Development Youth & Knowledge, DAAD oraz programu Erasmus. W latach 2008-2009 i 2011-2013 stypendysta w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracował z tygodnikiem Computerworld. Pracował i realizował projekty badawczo-rozwojowe dla firm z sektora nowych technologii (m.in. Innovations for High Performance Microelectronics, Hertz Systems, Multisoft). Autor publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Zainteresowania i prace badawcze skupiają się na systemach wbudowanych wykorzystujących między innymi bezprzewodowe technologie komunikacyjne oraz systemy lokalizacji.

Daniel Grzelak, dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej MON
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Od 2002 roku
w Wojskowym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie. Był jednym
z pomysłodawców i współorganizatorów Międzynarodowych Targów Pracy w Warszawie. Jako dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej współtworzył nowoczesną rekonwersję kadr Sił Zbrojnych RP dostosowaną do warunków armii profesjonalnej. Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową kadry. Jest zwolennikiem i propagatorem procesu planowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej żołnierza.

płk Marek Gładysz, szef Zarządu Łączności i Informatyki, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

dr Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i doktorant Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ekspert ONZ i Komisji Europejskiej (TAIEX), członek Komitetu Naukowego francuskiego periodyku naukowego “Pollution Atmospherique” i Rady Programowej miesięcznika „AURA” oraz wykładowca akademicki.
Obecnie współprzewodniczący Międzynarodowego Dialogu ds. Zatopionej Broni (IDUM) oraz członek naukowego komitetu doradczego ds. zatopionej w morzach broni chemicznej (ISAB). Przewodniczący delegacji polskiej w HELCOM a od 2011 r. pierwszy polski Dyrektor Morski wyznaczony na podstawie zapisów Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. Wiceprzewodniczący Zarządu Europejskiej Agencji Środowiska i Przewodniczący Biura Konwencji Bazylejskiej oraz 12-tej Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej w maju 2015 r. w Genewie.

Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Programu Pilotażowych PARP, Jest absolwentką Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Pracownik instytucji rządowych (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Agencja Techniki i Technologii, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) odpowiedzialnych realizację krajowych i międzynarodowych programów i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw. Główny obszar doświadczenia zawodowego związany jest z wdrażaniem różnych instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępu do różnych źródeł finansowania (w tym pożyczek na innowację, instrumentów finansowania zwrotnego, pożyczkowo-gwarancyjnych oraz finansowania firm na wczesnych etapach rozwoju), zarządzaniem projektami oraz pomocą publiczną. Obecnie Anna Kacprzyk jest Dyrektorem Departamentu Programu Pilotażowych, odpowiedzialnym za wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym

Aneta Kamińska, Kierownik Zespołu ds.Polityki Rekonwersji Departament Spraw Socjalnych Ministerstwo Obrony Narodowej
Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra pedagogiki oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie w zakresie zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego. Od 1996 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej w komórkach
do spraw kadrowych oraz aktywizacji zawodowej. Obecnie w Departamencie Spraw Socjalnych MON kieruje Zespołem ds. Polityki Rekonwersji. Jest odpowiedzialna za wdrożenie w Siłach Zbrojnych RP, funkcjonującego od 2010 roku, nowego modelu aktywizacji zawodowej.
Płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT
płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT. Prowadzi wykłady z przedmiotów tematycznie związanych z przetwarzaniem sygnałów oraz z systemami nawigacyjnymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na systemach pokładowych bezzałogowych statków powietrznych, algorytmach przetwarzania sygnałów i danych oraz integracji systemów nawigacyjnych. Obecnie kieruje m.in. pracą badawczą zmierzającą do opracowania radarowego systemu zobrazowania terenu z pokładu mini BSP, realizowaną w konsorcjum złożonym z WAT i WB Electronics S.A. Jest autorem monografii „Struktury, modele i algorytmy w zintegrowanych systemach pozycjonujących i nawigacyjnych” (2010), podręcznika akademickiego „Podstawy modulacji i detekcji” (2007), ponad stu artykułów naukowych i referatów konferencyjnych oraz licznych opracowań wewnętrznych. Członek komitetów programowych konferencji zagranicznych i krajowych m.in. International Radar Symposium, Konferencji Naukowo-Technicznej Radiolokacji, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej.

Ppłk Maciej Klisz, szef sztabu JWK
Ppłk Maciej Klisz w Wojskach Specjalnych służy od 2006 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku w kompanii szturmowej 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, objął stanowisko oficera operacyjnego w Szefostwie Działań Specjalnych. W latach 2007-2010 był doradcą ds. operacji specjalnych w Dowództwie Operacyjnym Sił Odpowiedzi w Unii Europejskiej oraz NATO. W latach 2010-2013 pełnił obowiązki na stanowiskach służbowych w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów.
st. bryg. dr inż. Bogusław KOGUT, Komendant Szkoły Aspirantów, Państwowej Straży Pozarnej Wybitny specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu powiadamiania ratunkowego. Prowadzi badania naukowe związane z racjonalizacją funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ze służbą pożarniczą związany od 29 lat.
dr inż. Wojciech Komorniczak, dyrektor ds. Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii WB Electronics
dr inż. Wojciech Komorniczak, dyrektor ds. Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii WB Electronics
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, całą karierę zawodową związał z przemysłem obronnym. W ramach Grupy WB pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju naukowego i nowych technologii w WB Electronics S.A. oraz wiceprezesa zarządu Flytronic Sp. z o.o. Odpowiada za bezzałogowe systemy powietrzne. Projektami w tym zakresie kieruje od początku 2007 roku. Obecnie nadzoruje prace Konsorcjum BSP, którego głównym zadaniem jest dostarczenie zdolności w zakresie bezzałogowych systemów powietrznych do Sił Zbrojnych RP.

Janusz Korpusik (płk rez.) – Przedstawiciel Airbus Defence and Space w Polsce
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W czasie 25-letniej zawodowej służby wojskowej uczestniczył w misjach zagranicznych oraz pełnił obowiązki przedstawiciela przy organizacjach międzynarodowych (w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowych przy Komitecie Wojskowym NATO oraz jako Przedstawiciel Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia przy Unii Europejskiej odpowiedzialny za współpracę z Europejską Agencją Obrony). Przez wiele lat pełnił służbę w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON, w tym na stanowisku Szefa Oddziału Współpracy Międzynarodowej. Swoje doświadczenie wykorzystuje obecnie jako Przedstawiciel Airbus Defence and Space w Polsce, przede wszystkim w zakresie programów i usług satelitarnych
Sławomir Kosieliński
Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro
historyk, publicysta, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Od roku 1996 do 2010 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009–2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. Natomiast w 2012 r. wraz z swoją Fundacją napisał „Scenariusze ochrony zdrowia 2020” na potrzeby projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnianie Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W 2012 r. brał udział w badaniach potencjału Gdańska w zakresie smart city na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. W efekcie powstał raport „Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta”. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”. Specjalizuje się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight. Jest pomysłodawcą i twórcą m.in. konferencji „Pięć żywiołów. Wolność – informacja - bezpieczeństwo”.
Stanisław Koziej
prof. dr hab. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor nauk wojskowych, były wiceminister obrony narodowej, od 2010 r. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Paweł Krawczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych Od 1992 działał w pierwszej w Polsce sieci komputerowej FidoNet. Od 1994 roku administrator serwera studenckiego na Politechnice Krakowskiej. Od 1995 roku administrator sieci CETI, krakowskiego ISP. Od 2000 programista, projektant urządzeń embedded i pentester w firmie ABA. W 2002 zaprojektował dla firmy ABA szyfrator certyfikowany następnie na poziom ITSEC-E2. Od 2005 tworzył i prowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w fimie Compendium. Od 2009 roku odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów i aplikacji w Hewitt Associates, następnie Aon Hewitt. W międzyczasie jako konsultant współpracował m.in. z Krajową Izbą Gospodarczą, Adobe i Mobitrust. Od 2013 pracuje w UK w firmie Kainos, tworzącej systemy informatyczne dla brytyjskiej administracji publicznej. W latach 2000-2010 autor licznych publikacji w tygodniku Computerworld, redaktor naczelny serwisu SecurityStandard.pl oraz wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych.
Tadeusz Krzywda, Radca Ministra w Ministra Spraw Zagranicznych ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa
(ur. 1953) przez długie lata oficer Lotnictwa Wojskowego RP, nawigator samolotów transportowych An-26 i An-12.(nalot ogólny 4350 godzin) Loty z pomocą humanitarną do Afganistanu, trzęsienie ziemi w Armenii, Rumunii i byłej Jugosławii. Obsługa rajdu Paryż – Dakar. Pierwszy lot na potrzeby Akcji Serce dla Kliniki transplantacji w Zabrzu. Służbę w WP skończył w randze pułkownika.
Od luty 2013 - obecnie na stanowisku Radcy Ministra w MSZ ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa.
W latach 2008 – 2012 Specjalny Asystent i doradca Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO.
W latach 2007 – 2008 Szef Oddziału Analiz i Użycia Sił Powietrznych Zarządu Planowania Operacyjnego - P3, SG WP
W latach 2004 -2007 pracował Kwaterze Głównej w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym NATO w Brukseli na stanowisku koordynatora badań naukowych i rozwoju technologii NATO (SSO R&T).
Był szefem gabinetu wiceministra obrony narodowej ds. polityki obronnej MON, pracował w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego - P5, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku Głównego Specjalisty.
Ukończył studia W Wyższej Szkole Lotniczej w Dęblinie, Politechnice im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - wydz. Mechaniczny. Podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej oraz Kurs Planowania Nuklearnego w szkole NATO w Oberammergau. Ukończył kurs lotniczy w ośrodku szkolenia lotniczego - Flight Safety International w Savanah - Georgia USA. 1990 r.
Jest absolwentem elitarnych studiów strategicznych w Królewskiej Akademii Studiów Strategicznych w Londynie (Royal College of Defence Studies -life member)
Uczestnik Misji Pokojowych ONZ (UNTAG- 1989-1990)w Namibii, Szef Zaopatrzenia Sił Kwatera Głowna sił ONZ (UNTAC 1992 - 1993) w Kambodży i Zastępca Szefa Logistyki sił ONZ UNIFIL – starszy narodowy PKW 1994 - 1995 w UNIFIL w Libanie.
Zastępca Szefa Misji Rozjemczej w Panmunjom w Korei(NNSC -2002 – 2004).
Autor opracowań, artykułów i wykładów dotyczących bezpieczeństwa Polski, m.in. Nowe zagrożenia i ich wpływ na stabilizację i bezpieczeństwo Polski – „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” (2002), Rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zjednoczonej Europie (2003), Pół wieku kruchego pokoju – „Raport Wojsko – Technika – Obronność” 2/2003. Ekspert w dziedzinie najnowszych asymetrycznych zagrożeń bezpieczeństwa i terroryzmu.
Odznaczony Złotym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Siedmiokrotnie medalem ONZ.

Płk Wiesław Kukuła, dowódca JWK
Jest absolwentem WSOWŁ (1996), wydziału elektroniki WAT (2001) oraz podyplomowych studiów z zakresu strategii i polityki w WSB, w Warszawie (2008). W Wojskach Specjalnych służy od 1996 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1. Pułku Specjalnym Komandosów roku pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, szefa sekcji i szefa sztabu jednostki. W latach 2003-2004 pełnił służbę w PKW Irak. W latach 2007-2012 pełnił obowiązki na stanowiskach służbowych w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Od listopada 2012 roku pełni obowiązki Jednostki Wojskowej Komandosów.

dr inż. Mikołaj Leszczuk – adiunkt, Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Pracę zawodową rozpoczął już w okresie studiów w ComArch S.A. na stanowisku kierownika Działu Technologii Multimedialnych. Od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji AGH. Do jego pierwszych obowiązków należało projektowanie i implementacja cyfrowych bibliotek wideo. W 2000 roku wyjechał z Polski na czteromiesięczne stypendium naukowe na Universidad Carlos III de Madrid (Madryt, Hiszpania) gdzie przygotował pracę magisterską ("Implementation of the Recognition Engine’s Search Module in Multimedia Application"). Po powrocie do Polski został zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a w 2006 roku, po obronie pracy doktorskiej ("Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo"), na stanowisku adiunkta. Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętych systemów przetwarzania i analizy danych multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Quality of Experience. Jest autorem przeszło 100 publikacji naukowych, z czego 19 stanowią publikacje w czasopismach z bazy JCR. Uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych 4PR, 5PR, 6PR, 7PR, POIG, Kultura 2000, PHARE, eContent+, Eureka! i innych. Jest członkiem organizacji VQEG (Video Quality Experts Group, członek zarządu), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i GAMA (Gateway to Archives of Media Art). Współpracuje z organizacją VQiPS (Video Quality in Public Safety).

dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem - doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania.

Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.
Doktor nauk ekonomicznych. Wcześniej pracował jako dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki. Ma doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań systemowych w różnych obszarach bezpieczeństwa powszechnego, jak również analizach sektorowych branż strategicznych dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Jest wykładowcą akademickim.

Waldemar Markiewicz – kustosz, kierownik Działu Dokumentacji i Cyfryzacji; Muzeum Pałacu Króla Jana III Wilanowie
Prowadzi działania związane z digitalizacją zasobów muzeum i zastosowaniem nowych technologii cyfrowych przy dokumentacji obiektów zabytkowych. Od 2009 r. bezpośrednio kieruje budową i rozwojem muzealnego systemu informacji przestrzennej.

Sebastian Michalkiewicz, dyrektor Biura Ochrony Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, w latach 2006-2012 Szef Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Warszawie, kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu ochrony, bezpieczeństwa wewnętrznego i zwalczania terroryzmu.

Magda Mielniczek, Dyrektor Działu Innowacji, Polski Holding Obronny sp. z o.o.
Magister inżynier telekomunikacji (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej), absolwentka studiów MBA Centrum Kształcenia Menedżerów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetami RUCA w Antwerpii, VUB w Brukseli i w Staffordshire oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami w IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW.
Od 1992 roku związana z firmą Centertel sp. z o.o., wdrażająca pierwszy system telefonii komórkowej w Polsce – standard NMT450, od 1997 roku kierująca zespołem 100 inżynierów projektujących architekturę i sieci dla usług w systemach komórkowych GSM1800 I GSM900.
W latach 2001 - 2007 Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej S.A., jednego z największych ośrodków badawczo-rozwojowych w Polsce – 400 pracowników, prowadzącego prace badawczo-rozwojowe na rzecz Grupy TP i Grupy France Telecom oraz w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.
W latach 2008-2012 odpowiedzialna za wdrażanie procesów innowacyjnych w firmie Infovide-Matrix S.A., a następnie w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów.
Od 2011 roku Dyrektor Działu Innowacji w spółce Polski Holding Obronny sp. z o.o. (dawniej Bumar sp z o.o.), odpowiedzialna za koordynację działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w spółkach Grupy.
Posiadaczka certyfikatu APMG Prince2 Practitioner.
Jerzy Miller, wojewoda małopolskiJerzy Miller, wojewoda małopolski.
W administracji państwowej pracuje od 1990 roku. Z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie związany od 1990 roku, gdzie najpierw był dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru, a później dyrektorem tego urzędu. W 1993 roku został wicewojewodą krakowskim i pełnił tę funkcję do 1998 roku. Lata 1998-2000 to stanowiska w rządzie Jerzego Buzka: najpierw podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnika ds. decentralizacji finansów publicznych. W kolejnych latach pełnił funkcje: doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego oraz członka zarządu NBP. W roku 2004 powierzono mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2006 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Warszawy. Wojewodą małopolskim został w 2007 roku i pełnił tę funkcję do 2009 roku, kiedy to objął tekę ministra spraw wewnętrznych i administracji. 12 grudnia 2011 roku premier Donald Tusk ponownie powołał go na stanowisko wojewody małopolskiego. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki).
Stanislaw_Mocek
prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas. Współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism Politicus oraz Polis, redaktor naczelny kwartalnika Animacja Życia Publicznego i rocznika Zoon Politikon. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera. Autor kilkudziesięciu artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych, a także książek: Moralne podstawy życia politycznego (Warszawa 1997) oraz Dziennikarze po komunizmie (Warszawa 2006). Redaktor opracowania Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005), współredaktor publikacji Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (wspólnie z Krzysztofem Liedlem, Warszawa 2010).

Tomasz Murtaś, NEO PROJEKT
Pierwsze doświadczenia IT zdobywał w połowie lat 90, realizując wraz z Katedrą Systemów Informacji Przestrzennej AR projekt mapy numerycznej dla Lasów Państwowych. W kolejnych latach realizował projekty dla administracji publicznej i sektora telekomunikacyjnego. W okresie 1999-2007 w Telekomunikacji Polskiej, zajmował się między innymi: projektowaniem i optymalizacją procesów biznesowych oraz tworzeniem i wdrażaniem narzędzi do monitorowania w obszarach taryfikacji, rozliczeń i obsługi klienta. Od 2007-2014 w ORACLE Polska - stworzył i wdrożył strategię sprzedaży narzędzi GIS do sektora publicznego, zwiększając udział produktów ORACLE w projektach realizowanych na wszystkich szczeblach administracji publicznej

Agnieszka Nowakowska, Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej w Głównym Urzędzie Statystycznym
Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej, ponadto posiada Certyfikat PRINCE 2 Foundation. Od 14 lat zawodowo związana z administracją rządową. W latach 1999 – 2008 pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym. Podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku oraz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku pełniła funkcję Kierownika Centrum Zarządzania Spisem. Jest odpowiedzialna za wdrożenie Portalu Geostatystycznego prezentującego wyniki spisów powszechnych oraz zapewniającego dostęp do danych i metadanych dla dwóch tematów danych przestrzennych: jednostki statystyczne oraz rozmieszczenie ludności (demografia).

Robert Pośnik, Dyrektor w Departamencie Baz Referencyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dyrektorem w Departamencie Baz Referencyjnych jest kwietnia 2009 r.
Nadzór nad utrzymaniem i aktualizacją baz referencyjnych LPIS. Wdrożenie nowej koncepcji aktualizacji baz referencyjnych LPIS od roku 2009. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego GIS umożliwiającego aktualizację baz referencyjnych LPIS on-line. Przygotowanie procedur oraz instrukcji stanowiskowych wykonywania aktualizacji baz referencyjnych LPIS. Utrzymywanie w aktualności systemu referencyjnego LPIS na obszarze całego kraju – zapewnienie wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Współpraca z przy wdrażaniu nowej perspektywy WPR na lata 2014 – 2020 w zakresie systemu LPIS.
Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Geodezji i Kartografii o specjalizacji Fotogrametria lotnicza i naziemna.

Roman Pryjomko, Managing Partner, Serenitas and Associates
Po studiach na Uniwersytecie w Londynie (BSc. Honours) rozpoczął w 1985 r. karierę jako funkcjonariusz policji w Wielkiej Brytanii. Następnie przeniósł się do USA, gdzie pracował dla policji zajmując się analizą kryminalną. W 1989 r. skończył studia z geografii i kryminologii (MA) na Uniwersytecie w Miami na Florydzie. W tym czasie zajął się analizą przestępczości i programami zapobiegania przemocy. Współpracował z Metro-Dade Police i FBI w zakresie stosowania analizy kryminalnej i zapobiegania przemocy.
Rozpoczął pionierskie badania poświęcone powiązaniom pomiędzy posiadaniem broni palnej, przestępstwami z użyciem przemocy i przestępstwami z użyciem broni palnej. Zaangażował się we wprowadzanie analizy kryminalnej do praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie lokalnym, narodowych i międzynarodowym.
Przez ponad 20 lat pracował jako doradca w zakresie zapobiegania przemocy i zwalczania jej w ponad 60 krajach świata. Współpracował z agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z Bankiem Światowym, rządami państw i właścicielami dużych firm w zakresie wprowadzania ‘governance reforms’, niesienia pomocy humanitarnej oraz zapobiegania przemocy. Przykładowo, prowadził przez ponad 5 lat multi-dyscyplinarny zespół powołany przy ONZ w Karachi (Pakistan) mający na celu analizę zachowania jednostek i grup zajmujących się porwaniami dla okupu, brutalnymi zbrodniami i terroryzmem na tle etniczno-religijnym. Dodatkowo wspierał pierwszą skuteczną akcję prawną podjętą przez kobiety – ofiary przemocy przeciwko molestowaniu i wykorzystywaniu kobiet w miejscu pracy w ONZ.
Ukończył Gavin de Becker Advanced Threat Assessment Academy (2004). W latach 2012-2013 był w zarządzie Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP). W ostatnim czasie prowadził seminaria w prestiżowej Bibliotece Aleksandryjskiej w Egipcie poświęcone szacowaniu ryzyka i zarządzaniu nim (Threat Assessment and Management).
Obecnie Roman Pryjomko jest członkiem kadry zarządzającej nowej międzynarodowej firmy zajmującej się szacowaniem ryzyka i zarządzaniem nim (Threat Assessment and Management)
rutkowski_piotr
Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro
doradca ds. nowych technologii w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy.
Od roku 1990 prowadzi własną firmę konsultingową rotel, doradzając w sprawach strategii i regulacji rynku telekomunikacyjnego. Jest analitykiem rynku i ekspertem w projektach foresightowych. Zajmuje się od wielu lat problematyką współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji celów polityki publicznej, w sprawach zastosowań technologii informacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej. To wynik doświadczeń pracy dla instytucji rządowych i wielu renomowanych światowych firm. Przez kilka kadencji doradzał komisjom sejmowym. Jest jednym z współtwórców systemu prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce. Doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego wynika z ponad 8 lat pracy jako konsultant i agent dla Omnisec, jednego z najważniejszych światowych autorytetów w sprawach kryptografii dla zastosowań rządowych. W 2009 r. był nominowany do nagrody dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego za publikacje o problematyce unijnej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował fizykę, astronomię. Ukończył też studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego w Akademii Obrony Narodowej.

Jarosław Rybak, CreatioPR – Doradztwo Wizerunkowe
Do 2007 r. publicysta specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa. Następnie doradca Ministra Obrony Narodowej ds. prasowo-informacyjnych – rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej - rzecznik prasowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie właściciel firmy CreatioPR – Doradztwo Wizerunkowe.
Autor książek na temat polskich sił specjalnych.

Jakub Ryzenko
Specjalista w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi). W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej. Od tego czasu aktywnie zaangażowany w promowanie zastosowań technik satelitarnych w Polsce.
Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej, ekspert polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, w latach 2012-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2011 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.
Sajduk-300
dr Błażej Sajduk, politolog i historyk myśli politycznej, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Sekretarz redakcji „Kultury i Polityki” – Zeszytów Naukowych WSE. Koordynator Pionu Merytorycznego Centrum Analiz Energetycznych WSE (2011–2012). Współpracownik Ministerstwa Sprawiedliwości (2012). Opiekun katedry stosunków międzynarodowych w Klubie Jagiellońskim. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki.

Krzysztof Silicki, Doradca Dyrektora NASK ds. Współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) od 1992 roku. Obecnie na stanowisku Doradcy Dyrektora – Dyrektora ds. Współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). W latach 2000 -2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK . W latach 2000 – 2008 był także członkiem Rady Naukowej w instytucie oraz pełnił funkcję pełnomocnika ds. CERT Polska.
W latach 1982 – 1992 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej. W latach 1992 do1995 twórca i redaktor naczelny pierwszego fachowego periodyku na temat sieci komputerowych „NETforum” wydawnictwa LUPUS.
Do głównych sukcesów zawodowych zalicza współudział przy tworzeniu polskiego Internetu, zorganizowanie w roku 1996 pierwszego w kraju zespołu reagującego na zagrożenia w Internecie – CERT-Polska (Computer Emergency Response Team) – do roku 2000 jako CERT NASK, zorganizowanie w 1997 roku pierwszej w Polsce i istniejącej do dziś konferencji SECURE poświęconej bezpieczeństwu sieci komputerowych.
Jako dyrektor techniczny, inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci ATM, IP, bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci radiowej a także sieci usług głosowych, centrów kolokacji i hostingu oraz innowacyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV, który został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.
Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. Od 2014 roku także w Radzie Wykonawczej ENISA.
Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.
Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Roman Smółka, I zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – dyrektor ds. geoinformacji

Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa
Urodzony w 1972 roku w Tarnowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie oraz zdał egzamin sędziowski
1995 - 1996 Urząd Miasta Krakowa, Biuro Rady Miasta
od 1996 Biuro Stowarzyszenia Gmin Małopolski w Krakowie, Biuro Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich
od 1997 doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
od 1998 wicedyrektor departamentu spraw społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
od 1999 Sekretarz Miasta Krakowa
Jako Sekretarz Miasta Krakowa pełni funkcję przewodniczącego rad społecznych:
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie,
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Dr Joanna Stojer-Polańska - prawnik, kryminalistyk. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z kryminalistyki na Uniwersytecie Dzieci. Jej praca magisterska była poświęcona narzędziom zbrodni, praca doktorska dotyczyła oddziaływania mediów, szczególnie seriali kryminalnych, na postępowanie karne, czyli tzw. efektu CSI.
Autorka artykułów naukowych dotyczących oddziaływania mediów na proces karny, artykułów dotyczących działań sprawców z nietypowym modus operandi i sprawców działających w cyberprzestrzeni, redaktor książki poświęconej samobójstwom.
Jerzy R. Suchockidr Jerzy R. Suchocki, doktor antropologii kulturowej, religioznawca, historyk. Niezależnie od pracy naukowej związany jako dziennikarz i zawodowy fotograf z międzynarodowym rynkiem mass-mediów. Podróżnik. Autor programu „Mezoameryka-Amazonia” (badań etnologicznych nad ginącymi kulturami Ameryki Łacińskiej), włączonego przez UNESCO do Światowej Dekady Kultury.
Od 1990 roku zamieszkały w Meksyku. Specjalista d/s Ameryki Łacińskiej.
Stały współpracownik hiszpańskojęzycznych edycji miesięczników: Geo/GeoMundo, National Geographic, Conozca Más, México Desconocido, Playboy, Cambio oraz głównych polskich mediów (prasy, telewizji, radia i mediów elektronicznych). Profesor - wykładowca dziennikarstwa, fotografii, historii sztuki i stosunków międzynarodowych na prestiżowych uczelniach Ameryki Łacińskiej (Universidad de la Salle i Universidad de las Américas).
Aktualnie profesor na amerykańskim uniwersytecie w Meksyku/UDLAP www.udlap.mx
Autor trzech książek (ostatnia ”Na szlaku koki”, kontynuacje: „Spirala strachu -Meksyk 2014” i „Pani Morderców - Santa María de los asesinos”), kilkunastu artykułów naukowych i ponad tysiąca tekstów (reportaży, artykułów, analiz, wywiadów) o tematyce społeczno-politycznej (dziennikarstwo śledcze), kulturze czy sytuacjach specjalnych.

Joanna Świątkowska Ekspert Instytutu Kościuszki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą oraz liderem projektu Cel: Cyberbezpieczeństwo.
Brała udział w licznych inicjatywach i projektach związanych z tematyką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, m.in. w: Strategicznym Forum Bezpieczeństwa organizowanym przez BBN, Sino-European Cyber Dialogue, Cyber Security in the Visegrad Region, Open and Secure Europe. Partnership for European Security.
Jest autorką licznych raportów i analiz związanych z bezpieczeństwem m.in. European Critical Infrastructure Protection, V4 cooperation in ensuring cyber security – analysis and recommendations. Aktualnie kończy pracę nad rozprawą doktorską poświęconą walce informacyjnej

Michalina Szafrańska - doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli, zjawiskiem populizmu penalnego, a także metodologią nauk społecznych, psychologią polityczną i psychologią prawa. Autorka książki dotyczącej zjawiska strachu przed przestępczością i przejawów jego politycznej instrumentalizacji, współautorka kilku opracowań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą relacji pomiędzy mediami a polityką oraz ich wpływu na tworzenie prawa karnego.

Marcin Szołucha, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii. Od 2008 roku jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł doktora nauk technicznych w specjalności Geodezja Satelitarna uzyskał w 2012 roku.
W pracy zawodowej łączy rozwiązywanie podstawowych problemów geodezyjnych ze współczesnymi technikami pomiarowymi. Dodatkowo prowadzi badania w zakresie nawigacji szczególnym uwzględnieniem systemów satelitarnych. Uczestniczył i uczestniczy w szeregu badań i projektów związanych z zastosowaniem pomiarów satelitarnych w monitorowaniu konstrukcji inżynierskich jak również z zakresu integracji różnych technik pomiarowych w geodezji i nawigacji.
Zainteresowania to głównie elementy inżynierii satelitarnej a w szczególności pozycjonowanie i orientacja statków kosmicznych.

Marek Szulc
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. W latach 2004 - 2008 zatrudniony był w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Departamencie Koordynacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli na stanowisku Z-cy Dyrektora odpowiedzialnego za realizację i utrzymanie projektów IACS, PROW, OFSA. W ramach prowadzonych projektów doprowadził o uruchomienia systemu IACS, obsługującego płatności bezpośrednich oraz płatności w zakresie programów PROW dla polskiego rolnictwa. Obecnie odpowiada w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii za Systemy Informacyjne GUGIK (SIG) oraz zajmuje się realizacją projektu Geoportal 2, którego celem jest umożliwienie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczna oraz służby ratownicze w Polsce poprzez rozbudowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Marcin Terlikowski: kierownik projektu bezpieczeństwo Europejskie i Przemysł Obronny w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Obszary badawcze: wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (WPBiO), Europejski sektor obronny oraz rynek wyposażenia obronnego, cyberbezpieczeństwo. Autor kilkudziesięciu artykułów i raportów nt. misji wojskowych i cywilnych Unii Europejskiej, problematyki przemysłu obronnego oraz rynku uzbrojenia państw UE oraz ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych dotyczących współpracy wojskowej i przemysłowej Polski w Grupie Wyszehradzkiej, Trójkącie Weimarskim oraz w stosunkach dwustronnych m.in. z Norwegią. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, badający politykę przemysłową państw UE wobec sektora obronnego.

prof. Andrzej Tiukało, kierownik Centrum Badawczego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu
Andrzej Tiukało od 2012 roku jest profesorem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i jednocześnie zajmuje stanowisko Szefa Narodowego Centrum Modelownia Powodzi i Suszy. Jest także Kierownikiem Projektu IMGW-PIB w Projekcie ISOK.
Od wielu lat szczególną rolę w jego działalności eksperckiej stanowi zarządzanie i koordynacja pracami studialnymi i opracowaniami przedinwestycyjnymi związanymi z gospodarką wodną i planowaniem osłony przeciwpowodziowej . W tym czasie był koordynatorem i współautorem projektów studialnych dotyczących gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej:
- Studium Programowo – Przestrzenne „ Modernizacja wrocławskiego systemu ochrony przed powodzią m. Wrocławia i powiatu wrocławskiego
- Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem m. Kłodzka
- Studium ochrony przed powodzią dorzecza Kwisy,
- Programu prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego OdraRegion.
W latach 2003 – 2006 pracował jako konsultant Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego odpowiedzialny za przygotowanie projektu inwestycyjnego pn: „Ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry” odpowiedzialny za przygotowanie projektu inwestycyjnego obejmującego budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny i modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. W latach 2008 – 2010 pracował także jako specjalista w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza pełniąc nadzór nad przygotowaniem inwestycji hydrotechnicznych związanych z ochroną przeciwpowodziową Wrocławskiego Węzła Wodnego i Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz.

Wojciech Rafał Wiewiórowski - dr nauk prawnych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Wice przewodniczący Grupy Roboczej Art. 29 zrzeszającej rzeczników ochrony prywatności z całej UE. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych. Od 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. jest adiunktem w Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r. Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W latach 2008-2010 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Autor wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej.

dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa
Absolwent LO w Krynicy i Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (mgr matematyki). Absolwent Politechniki Warszawskiej specjalność samoloty i śmigłowce.
Pracownik Instytutu Lotnictwa od 1971 roku. Specjalista w dziedzinie badania właściwości dynamicznych konstrukcji lotniczych.
Autor kilkudziesięciu publikacji i patentów. Twórca Pracowni Prób Rezonansowych.
W 1980 roku obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską pt.”Identyfikacja własności dynamicznych układów mechanicznych metodą badań rezonansowych”.
Od 1981 roku kierownik Zakładu Wytrzymałości.
Od 1991 roku z-ca dyr. ds. naukowych.
Od 1993 Dyrektor Instytutu Lotnictwa.
W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego.
W swojej karierze zawodowej prowadził lub uczestniczył w badaniach szeregu prototypów samolotów, śmigłowców i szybowców, dzięki czemu mogła powstać unikalna baza wiedzy na temat ich właściwości dynamicznych.
Witold Wiśniowski jest autorem ponad 50 publikacji naukowych, 6 patentów i kilkudziesięciu wystąpień i referatów na konferencjach naukowych i technicznych.
Kiedy w roku 1993 został naczelnym dyrektorem Instytutu Lotnictwa, podjął ostatnią próbę dokończenia programu „Iryda”. Upadłość PZL-Mielec oraz wielka restrukturyzacja przemysłu lotniczego zniweczyły te plany i spowodowały że Instytut utracił partnerów i rynek.
W roku 1998 Witold Wiśniowski ogłosił nową strategię zawartą w haśle „świadczenie usług na światowym rynku badań naukowych”. Konsekwentnie realizowana zaproponowana strategia wyznaczyła nowe miejsce Instytutu na globalnym rynku jako strategicznego partnera koncernów General Electric, United Technologies i innych.
Miarą sukcesu może być dzisiaj 1100-osobowe zatrudnienie, coroczny kilkunastoprocentowy wzrost przychodów, wielkie inwestycje modernizacyjne, wieloletnie kontrakty. Obecnie Instytut Lotnictwa jest największą Jednostką Badawczo-Rozwojową w Polsce.
Od 10 lat organizuje corocznie w Waszyngtonie polsko-amerykańską konferencję „Nauka i Technologia”, uczestniczy w pracach Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków Badawczych EREA, jest aktywnym działaczem SIMP, Rady Głównej JBR oraz Komitetów Naukowych PAN. Współtworzył Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego, którego w latach 2001-2002 był przewodniczącym, a do dziś jest członkiem jego ścisłego kierownictwa.
Piotr Wojciechowski, prezes zarządu i akcjonariusz WB Electronics S.A.
Piotr Wojciechowski, prezes zarządu i akcjonariusz WB Electronics S.A. od początku istnienia spółki (1998)
Urodzony w 1960 roku w Warszawie, w 1984 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalizacja automatyzacja procesów pomiarowych), w 1986 ukończone 5-letnie studia na Wydziale Elektrycznym PW (specjalizacja systemy mikroprocesorowe w automatyzacji procesów energetycznych).
Kariera zawodowa: 1984-89 pełnomocnik PZ „EMCO" (woj. płockie), 1984-92 właściciel zakładu elektronicznego i członek Spółdzielni Rzemieślniczej "MOTGOS", 1992-2001 prezes zarządu firmy WG Electronics s.c. (powstałej po przekształceniu jednoosobowego zakładu w spółkę cywilną), od 1998 prezes Zarządu WB Electronics sp. z o.o. W swej karierze inżynierskiej opracował ok. 100 produktów elektronicznych i informatycznych, brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia. Kierowana przez niego WB Electronics SA (przekształcona ze Sp. z o.o. w 2010 r.). posiada ugruntowaną pozycję w sektorze produkcji wojskowej w Polsce i za granicą, eksportując swe produkty do kilkunastu krajów. Począwszy od 2010 r. rozpoczął tworzenie WB Group, grupy firm zależnych WB Electronics, skupiających dzisiaj 5 przedsiębiorstw: WB Electronics, Radmor, Flytronic, Arex i MindMade.
Został odznaczony srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Medalem Pamiątkowym Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zajął również drugie miejsce w rozgrywkach bieżącego sezonu Indywidualnego Pucharu Polski w Bowlingu.

Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji.
Zanim objął funkcję sekretarza był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jako Sekretarz m.st. Warszawy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Paweł Wojtkiewicz, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
Od wielu lat zaangażowany w budowę polskiego sektora kosmicznego, specjalista w zakresie polityki kosmicznej i funkcjonowania rynku kosmicznego, współpracował m.in. z Ministerstwem Gospodarki oraz PARP. W latach 2009-2013 Kierownik Biura Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP. Inicjator i koordynator projektów w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego wykorzystujących innowacyjne technologie. Obecnie, oprócz kierowania pracami Biura Związku, odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze sektora kosmicznego w międzynarodowej firmie GMV Innovating Solutions, dostawcy oraz integratora rozwiązań informatycznych dla branży kosmicznej.

Piotr Woźniak, Kierownik Projektu, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Od 2010 roku związany z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii gdzie jest odpowiedzialny za realizację projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami). Obecnie odpowiada za pozyskiwanie referencyjnych danych przestrzennych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (ALS – lotniczy skaning laserowy, Ortofotomapa) na skalę krajową oraz tworzenie systemu zarządzania tymi danymi. Absolwent wydziału Geodezji i Kartografii (specjalizacja Fotogrametria) Politechniki Warszawskiej (2003r). W latach 2003-2004 pracownik Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemu do zarządzania danymi przestrzennymi. W latach 2004-2007 odpowiedzialny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pozyskiwanie ortofotomapy dla terytorium całego kraju, zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania danymi przestrzennymi wykorzystywanymi w IACS oraz przeprowadzenie dwóch kampanii generowania i dystrybucji danych przestrzennych do 1,5 mln polskich rolników. Doświadczenie w zakresie Business Intelligence i e-commerce nabywał w latach 2007-2009 w sektorze lotnictwa (Centralwings i PLL LOT).

Paweł Węgrzyn, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa Doktor habilitowany fizyki - pracuje naukowo w obszarze fizyki i informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie teorii pól kwantowych, nowych technologii teleinformatycznych, interfejsów człowiek-komputer oraz technologii produkcji symulatorów i gier komputerowych. Kierownik Zakładu Technologii Gier UJ, kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Społeczeństwo Informacyjne", dyrektor Europejskiej Akademii Gier (European Academy of Games). Uczestniczył w różnych działaniach wielu sieci badawczych, parków technologicznych oraz klastrów uczelni krakowskich, małopolskich firm i instytucji otoczenia biznesowego.

Arkadiusz Zagrodnik, Comarch
Kierownik produkcji, PMP, projektant systemów IT w zakresie przetwarzania i analiz danych dla sektora administracji publicznej.

płk Ireneusz Zygmunt, szef Oddziału Planowania Kryzysowego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych